Naše služby

Kondiční jízdy pro ženy JEDU SAMA se liší od typických kondičních jízd v autoškole. Naše lektorky jsou proškolené, přátelské, trpělivé a usměvavé a při hodinách klademe důraz na to, aby výuka probíhala v pozitivní atmosféře a s úsměvem. Lektorky s vámi zopakují vše, co budete potřebovat, od rozjezdů do kopce po parkování nebo couvání. Cvičné vozidlo je vybaveno druhými pedály, takže není čeho se bát.

Při výuce se individuálně zaměříme na oblasti, které vám působí největší potíže.
Budeme postupovat tak pomalu či rychle, jak vám bude vyhovovat. Můžeme také opakovaně projet trasu, kterou budete nejčastěji samostatně jezdit. Zaručujeme osobní přístup ke každé klientce.

K dispozici jsou též DÁRKOVÉ POUKÁZKY na libovolný počet kondičních jízd JEDU SAMA, na individuální kurz PARKOVÁNÍ BEZ OBAV, na čtyřdenní INTENZIVNÍ KURZ pro začátečnice nebo na půldenní KURZ BEZPEČNÉ JÍZDY

                                                          Jedna kondiční jízda JEDU SAMA trvá 50 minut.


 Ceník JEDU SAMA 2019

Balíček STANDARD

pouze Příbram


    5 kondičních jízd                           2050,- Kč

  10 kondičních jízd + dárek              4000,- Kč

  15 kondičních jízd + dárek              5850,- Kč


Místo přistavení cvičného vozidla

 je předem dané 

PŘIHLÁŠKA

Balíček SPECIÁL

Písek, Příbram


   5 kondičních jízd                2250,- Kč

10 kondičních jízd + dárek  4350,- Kč

        15 kondičních jízd + dárek  6300,- Kč


Místo přistavení cvičného vozidla
 v rámci města 

dle přání klientky

PŘIHLÁŠKA

Balíček TOP

Písek, Příbram


5 kondičních jízd               2800,- Kč
10 kondičních jízd + dárek 5100,- Kč

         15 kondičních jízd + dárek 7350,- Kč


Místo přistavení cvičného vozidla dle přání klientky, opakování teorie společně
s lektorkou - řešení dopravních situací, chování při nehodě, pravidla bezpečné jízdy, myčka, atd. dle dohody + společné selfie na závěr kurzu :)

PŘIHLÁŠKA

KAMARÁDKY

1,5 hod. jízdy/ 2 osoby            750,- Kč

Místo přistavení cvičného vozidla po dohodě

PŘIHLÁŠKA

ZÁKLADNÍ SAZBA  

Standart 50 minut / 1 osoba               450,- Kč

 Speciál 50 minut/ 1 osoba                  480,- Kč

           Všeobecné podmínky výuky a výcviku JEDU SAMA

1. Výuka a výcvik

Výuka a zdokonalovací výcvik klientek/ držitelek řidičského oprávnění probíhá mimo režim autoškol.

2. Podmínky přijetí k výuce a zdokonalovacímu výcviku

Lektorka Jedu sama přijme k výuce a zdokonalovacímu výcviku jen osoby, které

  • vlastní řidičské oprávnění příslušné skupiny
  • nejsou nezpůsobilé k právním úkonům,
  • jsou zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona,
  • nejsou ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

2. Kurzovné

Výše kurzovného je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.jedusama.cz. Kurzovné lze hradit v hotovosti nebo bezhotovostně vložením/převodem na účet příslušné pobočky Jedu sama. Pro identifikaci platby klientka uvede své jméno a příjmení. Klientka může absolvovat tolik kondičních jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno.

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany klientky i ze strany lektorky. 

4. Odstoupení od smlouvy ze strany lektorky

Lektorka si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud klientka pozbyla zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl jí vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během kondičních jízd zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny lektorky a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek lektorky nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, nebo pokud se opakovaně bez řádné omluvy nedostaví na objednanou hodinu zdokonalovacího výcviku. Pokud bude klientce vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinna o tom neprodleně lektorku informovat. Ve všech výše uvedených případech se výcvik považuje za ukončený ze strany klientky.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany klientky

Klientka má právo nepokračovat ve zdokonalovacím výcviku bez udání důvodu. V případě předčasného ukončení výcviku a nedočerpání zvoleného a uhrazeného počtu jízd ( tzv. balíčku) ze strany klientky, vzniká lektorce nárok na smluvní poplatek ve výši 1000 Kč. Zbývající částku lektorka zašle klientce zpět na účet nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

6. Cvičné zdokonalovací jízdy

Vyučovací hodina trvá 50 minut. Cvičná jízda trvá 1 vyučovací hodinu, pokud se klientka a lektorka výslovně nedohodnou na sloučení např. dvou cvičných zdokonalovacích jízd.

Cvičné jízdy objednává klientka vždy u své lektorky. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má klientka již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději den před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS své lektorce. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele činí 300 Kč, slouží k pokrytí nákladů na ušlou mzdu lektorky, a je splatná před zahájením první následující lekce.

Klientka i lektorka Jedu sama jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se lektorka a nebo klientka nemůže např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se klientka nedostaví na objednanou cvičnou zdokonalovací jízdu bez omluvy, je lektorka povinna čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat klientku telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany klientky. Pokud se klientka dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se klientka a lektorka nedomluví jinak (záleží na časových možnostech lektorky).

Pokud se lektorka nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je klientka povinna čekat na smluveném místě 15 minut a během této doby učiní pokus kontaktovat lektorku telefonicky. Pokud se klientce nepodaří kontaktovat lektorku během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany lektorky. Zmeškaný čas jízdy zaviněný lektorkou bude nahrazen a klientka získá slevu z ceny následující jízdy ve výši 100,- Kč.

Klientka se zavazuje, že se ke cvičné zdokonalovací jízdě dostaví ve stavu, kdy její způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že klientka způsobí lektorce škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

Klientka je povinna dostavit se ke cvičné zdokonalovací jízdě v pevné obuvi (je vyloučena obuv s volnou patou). Lektorka si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud vyhodnotí obuv klientky jako nevyhovující.

7. Pojištění

V cenách zdokonalovacího výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik, havarijní pojištění a úrazové pojištění všech osob přítomných ve cvičném vozidle.

V Písku, 1.1. 2018